Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, protectorul de duhuri rele

01.IANUARIE.2019
Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, protectorul de duhuri rele

Categorie: Rugaciuni Autor: Andreea Inea Zodiacool Foto:secretele.com

Rugăciune Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. În fiecare an, pe 1 Ianuarie, îl prăznuim pe marele Părinte Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, ocrotitorul familiei,

al celor săraci și cel care ne păzește de duhurile rele. Alocă puțin din timpul tău pentru a-i citi Acatistul, pentru a avea ajutorul Sfântului în clipele de restriște.

Troparul Sfântului Vasile cel Mare, glasul 1

În tot pământul a ieşit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor ce sunt ai arătat, obiceiuri ale oamenilor ai împodobit, împărătească preoţie.

Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe tine, trâmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cereasca albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, cu dulce cântare te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Icosul 1

Cel ce prin curăţia minţii tale cea asemenea cu îngeri te-ai ridicat la dumnezeieştile înălţimi şi, străbătând printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile, primeşte de la noi nevrednicii laudele acestea:

Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor

Bucură-te, dumnezeiescule învăţător al dogmelor

Bucură-te, următorul apostolilor de credință plin

Bucură-te, stâlpul Bisericii cel prealuminos

Bucură-te, al Treimii apărătorule

Bucură-te, de cele cereşti arătătorule

Bucură-te, ocârmuitorul corăbiei celei duhovniceşti

Bucură-te, îndreptătorul vredniciei arhiereşti

Bucură-te, luminătorul ceresc al preoţiei

Bucură-te, povăţuitorul preaînţelept al pustniciei

Bucură-te, deşteptatorul păcătoşilor către pocăinţă

Bucură-te, mângâietorul celor ce adorm întru credinţă dreaptă

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 2

Al Păstorului păstorilor de aproape slugă făcându-te, Sfinte Vasile, ai îmbogăţit Biserica cu înţeleptele tale învăţături; pentru care cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ai fost, preasfinte părinte, totdeauna la înălţimile vredniciei arhiereşti şi întru adâncul smereniei; pentru care noi minunându-ne cântăm ţie:

Bucură-te, cel ce te veseleşti în Biserica biruitoare

Bucură-te, cel ce de la Împăratul Hristos primeşti binecuvântare

Bucură-te, turn preaînalt al privirilor cereşti

Bucură-te, înţelepte tâlcuitor al celor teologiceşti

Bucură-te, magistrul ştiinţelor frumoase

Bucură-te, că ţi-ai ales pe cele nemincinoase

Bucură-te, cu serafimii liturghisitorule

Bucură-te, cu heruvimii de Dumnezeu văzătorule

Bucură-te, prietenul apostolilor

Bucură-te, întâistătătorul arhiereilor

Bucură-te, cu mucenicii împreună-şezătorule

Bucură-te, cu proorocii bine-vorbitorule

Bucură-te, mare ierarhe Vasile

Condacul 3

Pusu-te-a pe tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu-Cuvântul, tărie bună Bisericii Sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amuţeşti gurile ereticilor; iar noi credincioşii, bucurându-ne, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Împotrivindu-te, părinte, lui Iulian prea păgânul împărat şi mărturisind Dumnezeirea lui Hristos, ai ruşinat păgânatatea lui, făcându-te mucenic de bunăvoie; pentru care auzi de la noi:

Bucură-te, sabie ascuţită cu focul Duhului

Bucură-te, mărturisitor fără de frică al adevărului

Bucură-te, propovăduire puternică a Treimii

Bucură-te, luptător tare împotriva nedumnezeirii

Bucură-te, predicator mare al Dumnezeirii

Bucură-te, gură adânc-grăitoare a Treimii

Bucură-te, către Sfânta Treime al credincioşilor mijlocitor

Bucură-te, al Bisericii a toată lumea luminător

Bucură-te, că pe cei zgârciţi, spre îndurare i-ai plecat

Bucură-te, cel ce pe popor de foame l-ai scăpat

Bucură-te, al iubirii de argint săgetătorule

Bucură-te, la milostenie îndemnătorule

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 4

Văzut-ai, mare ierarhe Vasile, pe Născătoarea de Dumnezeu înconjurată de cetele de îngeri şi poruncind mucenicului Mercurie să nimicească pe păgânul Iulian, vrăjmasul Fiului său; iar după ce te-ai încredinţat că ai fost ascultat, îndată ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Pe Valent cel orbit cu eresul lui Arie, care tulbura Biserica lui Hristos, cu multă bărbăţie l-ai mustrat, preaînţelepte părinte; pentru care te lăudăm pe tine, zicând:

Bucură-te, ochiul Bisericii cel pătrunzător

Bucură-te, de pleava clevetirilor vânturător

Bucură-te, al viei lui Hristos înţelept lucrătorule

Bucură-te, al tainelor mare învăţătorule

Bucură-te, munte aspru al pocăinţei

Bucură-te, cetate nejefuită a credinţei

Bucură-te, privighetoarea Bisericii cea cu dulce glăsuire

Bucură-te, vulturul teologiei, cel cu înaltă suire

Bucură-te, al preoţiei povăţuitorule

Bucură-te, al dascălilor învăţătorule

Bucură-te, mare învăţător al fecioriei

Bucură-te, grădina cea împodobită a curăţiei

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 5

Venit-a la tine, Sfinte Ierarhe Vasile, femeia ce fusese nedreptăţită de eparhul cetăţii, cerând de la tine a-i face mijlocire; iar tu, înfricoşându-l cu judecata lui Dumnezeu , l-ai plecat a-i face dreptate; de care ea, bucurându-se, ţi-a adus mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Următor făcându-te Mântuitorului, preaînţelepte părinte, te-ai arătat mare apărător celor nedreptăţiţi; pentru care zicem:

Bucură-te, apărătorul văduvelor

Bucură-te, părintele săracilor

Bucură-te, sprijinitorul celor nedreptăţiti

Bucură-te, bogăţia celor lipsiţi

Bucură-te, cel ce pe împăraţii cei fără de lege i-ai mustrat

Bucură-te, ca pe eparhul spre milă l-ai plecat

Bucură-te, cel ce cununa mucenicească ai dorit

Bucură-te, că mărturisitor a fi te-ai învrednicit

Bucură-te, cel ce bogăţie pierzătoare n-ai adunat

Bucură-te, ca întru sărăcie lui Hristos ai urmat

Bucură-te, asemenea lui Ilie râvnitor

Bucură-te, ca Isaia mare glăsuitor

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 6

Primit-ai, mare arhipăstorule Vasile, putere de la Dumnezeu asupra diavolului, încât l-ai silit a trimite prin văzduh zapisul tânărului prin care se vânduse; de care minuni spăimântându-ne, cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit pe tine, cântare: Aliluia!

Icosul 6

Se îngrozesc mulţimile diavolilor numai auzind de numirea ta, părinte al părinţilor Vasile; iar noi credincioşii cântând, aducem ţie laudele acestea:

Bucură-te, fulger care arzi pe duhurile satanei celei spurcate

Bucură-te, tunetul care risipeşti sfaturile cele necurate

Bucură-te, cel ce cu armele duhului te-ai îmbrăcat

Bucură-te, ca prin acelea pe puterile cele potrivnice le-ai sfărâmat

Bucură-te, cel ce pe fiul împăratului l-ai vindecat

Bucură-te, că pe mulţi din adâncul păcatului ai ridicat

Bucură-te, că pe cel lepros l-ai tămăduit

Bucură-te, că pe cei cu fapte bune prin Duhul i-ai cunoscut

Bucură-te, îngerul cel pământesc

Bucură-te, omul cel ceresc

Bucură-te, sare tainică a învăţăturii

Bucură-te, luminat povăţuitor al mântuirii

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 7

Descoperindu-i Dumnezeu viaţa ta cea plină de sfinţenie, părinte Vasile, cuviosul Efrem în pustie vedea un stâlp de foc care se înălţa la cer şi a auzit glas zicând: "În acest fel este Vasile". De care minunându-se, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Avut-ai, preasfinte părinte, inima ta din pruncie locaş curat Sfântului Duh, prin care te-ai făcut mare între aleşii lui Dumnezeu; pentru care cântăm ţie:

Bucură-te, sfeşnicul luminii celei neînserate

Bucură-te, fântâna scripturilor celor de Dumnezeu insuflate

Bucură-te, porumbul Domnului cel cu aripi aurite

Bucură-te, al teologului Grigorie prietene iubite

Bucură-te, cu Gură de Aur întru Dumnezeu unire

Bucură-te, cu amândoi a lor pecetluire

Bucură-te, muză de credință învăţătoare

Bucură-te, înţelepciunea Bisericii trebuitoare

Bucură-te, că de înţelepciunea ta s-au mirat împăraţii

Bucură-te, că de frumoasa ta grăire au amuţit ereticii

Bucură-te, râu de apele vieţii revărsător

Bucură-te, crin de mireasma împodobitor

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 8

Precum când erai în viaţa aceasta aduceai jertfa cea fără de sânge pentru păcatele poporului, aşa acum, prealăudate ierarhe, stând lângă scaunul Dumnezeirii, înalţă ca o jertfă rugăciunile tale cele bine-primite pentru noi, care te lăudăm pe tine cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Stâlp luminător ai fost pe pământ Bisericii lui Hristos, Vasile, şi îndrăzneala ta către Hristos o ai dovedit şi după moarte; pentru care auzi-ne pe noi care zicem ţie:

Bucură-te, cu numele împărăţiei numite

Bucură-te, al Bisericii mare părinte

Bucură-te, diamantul credinţei cel nezdrobit

Bucură-te, apăratorul dogmelor cel nebiruit

Bucură-te, oglinda descoperirilor celor dumnezeieşti

Bucură-te, paharul tainelor celor cereşti

Bucură-te, cerb la izvorul nemuririi alergător

Bucură-te, celor credincioşi către aceea povăţuitor

Bucură-te, crinul arhiereilor cel cu dumnezeiască mirosire

Bucură-te, făclia cuvântătorilor de Dumnezeu cea cu cerească strălucire

Bucură-te, seceră apostolească, de neghinele eresurilor tăietoare

Bucură-te, roua cerească de arşiţa de păcate răcoritoare

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 9

Zis-ai, preaînţelepte părinte, că "filozofia cea adevărată este gândirea la moarte". Dă-ne deci nouă cu rugăciuni bine-primite la Dumnezeu să trecem fără primejdie prin porţile morţii şi, ajungând la viaţa cea fericită, să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu cântare: Aliluia!

Icosul 9

Împodobit-ai, preaminunate, scaunul arhieriei cu înţelepciunea ta preaînaltă şi cu dumnezeiasca sfinţenie; pentru care aducem ţie laudele acestea:

Bucură-te, ostaşul cel ager al armelor celor duhovniceşti

Bucură-te, slujitorule cu puterile cele cereşti

Bucură-te, cel ce întru împodobirea Bisericii pe mulţi ai întrecut

Bucură-te, că vestirea ta la margini a străbătut

Bucură-te, cel ce în norul privirilor ai intrat

Bucură-te, că teologului Ioan ai urmat

Bucură-te, piatra cea scumpă a arhieriei

Bucură-te, podoaba cea luminoasă a preoţiei

Bucură-te, noule David de la turmele pustnicilor chemat

Bucură-te, că prin uşa oilor în staul ai intrat

Bucură-te, cel ce turma la verdeaţa Scripturilor o ai păscut

Bucură-te, că a pastoriei icoană vie te-ai văzut

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 10

Venit-a la tine, părinte, femeia cea păcătoasă şi dându-ţi hârtia cea pecetluită în care erau scrise păcatele sale, pe care se ruşina a le mărturisi, tu degrab, alergând la rugăciuni către Dumnezeu, ai facut prin minune a se şterge ale ei păcate. Pentru aceea noi, minunându-ne de îndrăzneala ta cea mare către Dumnezeu, cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Te-ai arătat lui Hristos, prealuminate părinte, zid nebiruit ridicat prin înţelepciunea Lui la înălţime; pentru care cu laude ca şi cu nişte flori te încununează pe tine, zicând:

Bucură-te, vioara Duhului cea dulce răsunătoare

Bucură-te, albina raiului cea de viaţă adunătoare

Bucură-te, muza de cele cereşti cântătoare

Bucură-te, grădina Scripturilor cea veselitoare

Bucură-te, al doilea Moise care marea eresurilor despărţeşti

Bucură-te, că a trece prin aceasta pe noul Israel îl povăţuieşti

Bucură-te, stâlpul credinţei cel de viaţă purtător

Bucură-te, fagure de miere din izvorul cel începător

Bucură-te, hrănitorul celor săraci de cunoştinţă

Bucură-te, ajutătorul grabnic celor ce cu credinţă te cheamă

Bucură-te, cel întâi în treimea arhiereilor

Bucură-te, că împodobeşti ceata păstorilor

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 11

Avut-ai Sfinte Părinte Vasile, semn minunat văzut de venirea Sfântului Duh, în sfinţirea dumnezeieştilor Taine. Pentru aceasta, înfruntând neluarea aminte a diaconului, ai făcut a se despărţi prin perdele altarul de adunarea credincioşilor; de care minunându-ne cântăm lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinţii Săi: Aliluia!

Icosul 11

Minune mare s-a văzut la trecerea ta din viaţa aceasta, bine-plăcutule al lui Dumnezeu Vasile, căci sculându-te de pe patul morţii, ai botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui; pentru care te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că după a ta cerere, Dumnezeu a primit a-ţi prelungi viaţa

Bucură-te, că ţi s-a încredinţat ca evreul să dobândească credinţa

Bucură-te, cel ce comoara cea din Evanghelie ai aflat

Bucură-te, că pe aceasta prin ostenelile arhieresti o ai scăpat

Bucură-te, cerbul cel sprinten al munţilor cereşti

Bucură-te, înger iubit al puterilor îngereşti

Bucură-te, cela ce haina cea de nuntă prin înfrânare ţi-ai împodobit

Bucură-te, că vezi pe Acela pe care L-ai dorit

Bucură-te, că acum auzi cântările ce nu se pot grăi cu limbi omeneşti

Bucură-te, că acum te desfătezi în cântări dumnezeieşti

Bucură-te, spic ceresc cel cu însutită rodire

Bucură-te, cel ce însetezi de a noastră mântuire

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 12

Prealuminate ierarhe Vasile, caută cu milostivire din înălţimea munţilor cereşti spre noi care luptăm cu multe necazuri în marea acestei vieţi şi, primind micile noastre laude, dă-ne ajutor cu rugăciunile tale, ca, mântuindu-ne, să ne învrednicim a cânta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Arătându-ţi-Se Însuşi Mântuitorul cu Sfinţii Apostoli, vrednicule de laude părinte, te-a învăţat lucrarea dumnezeieştii Liturghii, pe care o ai lăsat Bisericii podoabă de mare cuviinţă; pentru care, cu smerenie lăudându-te, zicem ţie:

Bucură-te, al altarului diamant nepreţuit

Bucură-te, al păstorului fluier aurit

Bucură-te, cunoscătorul dogmelor şi al canoanelor

Bucură-te, luminătorul păstorilor şi al soboarelor

Bucură-te, smirna cea cu dumnezeiscă mireasmă a Liturghiei

Bucură-te, vrednicia cea îngerească a preoţiei

Bucură-te, a Bisericii făclie luminătoare

Bucură-te, a celor leneşi trimbiţă deşteptătoare

Bucură-te, ca Pavel Bisericii luminător

Bucură-te, ca Petru de ceresca împărăţie descuietor

Bucură-te, gura Cuvântului din cer tunătoare

Bucură-te, văpaia Duhului de eretici mistuitoare

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 13

O, preaminunate părinte al părinţilor, Sfinte Ierarhe Vasile, primind puţina noastră cântare, precum Mântuitorul banii văduvei, soleşte pentru noi trecere fără primejdii în ceasul morţii, ca învrednicindu-ne a intra în cămara dumnezeieştii împărăţii, să cântăm cu tine împreună cântare lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Cel ce prin curăţia minţii tale cea asemenea cu îngerii te-ai ridicat la dumnezeieştile înălţimi şi, străbătând printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile, primeşte de la noi nevrednicii laudele acestea:

Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor

Bucură-te, dumnezeiescule învăţător al dogmelor

Bucură-te, următorul apostolilor cel credincios

Bucură-te, stâlpul Bisericii cel prealuminos

Bucură-te, al Treimii apărătorule

Bucură-te, de cele cereşti arătătorule

Bucură-te, ocârmuitorul corăbiei celei duhovniceşti

Bucură-te, îndreptătorul vredniciei arhiereşti

Bucură-te, luminătorul ceresc al preoţiei

Bucură-te, povăţuitorul preaînţelept al pustniciei

Bucură-te, deşteptatorul păcătoşilor către pocăinţă

Bucură-te, mângâietorul celor ce adorm întru dreapta credinţă

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 1

Pe tine, trâmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cereasca albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, cu dulce cântare te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

loading...
CONTINUĂ SĂ CITEȘTI
Rețele Sociale
Mod de plată
Abonează-te la newsletter pentru noutăți
© Copyright 2016 - 2020 Zodiacool SRL - Toate drepturile rezervate. Termeni.