Transport gratuit peste 170 lei
Aplica

Rugaciune pentru izbavirea de patima betiei, inaintea icoanei „Potirul Nesecat”

Rugaciune pentru izbavirea de patima betiei, inaintea icoanei „Potirul Nesecat”

România ocupă un loc fruntaș la consumul moderat de alcool. Alcoolismul este o boală serioasă și trebuie tratată. În plus, ajutorul divin este esențial

pentru a se putea trece prin aceste momente. Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni! Acatist către Maica Domnului pentru izbăvirea de patima beției: Troparul: Veniţi, drept-măritorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor.

Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne eliberează de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă îţi aducem Apărătoare Preamilostivă.

Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ți cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Icosul 1

Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire, milostivire prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul. Văzând noi pe aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:

Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns

Bucură-te, mirarea cea neîncetată a oamenilor

Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre

Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre

Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni

Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite

Bucură-te, împăcarea preaminunată a oamenilor cu Dumnezeu

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 2-lea

Văzând, Preasfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu, Serpuhov, milostivirea ta prin descoperirea icoanei tale prea minunate, „Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală să Îi strige din adâncul inimilor lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegând prin întreita arătare în vis a Cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om supus patimii beţiei a aflat acolo în mănăstire sfânta ta icoană, numită „Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor tale

Bucură-te, călăuză clarvăzătoare care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii

Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de tine

Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile tale

Bucură-te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie

Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită

Bucură-te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 3-lea

Puterea Celui Preaînalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci când, având picioarele slăbănogite, mergea în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului vestită lui în vis de Cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo; ajungând el în acest oraş, a aflat icoana Preacuratei care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească, plecându-l să-i strige din adâncul sufletului, cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având ca izvor pururea curgător Potirul cel Nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul tău chip, numit „Potirul Nesecat”, primind înaintea lui tămăduire, ți s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea:

Bucură-te, scăldătoare în care se află toate necazurile noastre

Bucură-te, potirul prin care primim bucuria mântuirii

Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti

Bucură-te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor tale

Bucură-te, că dai cele de folos celor care îţi cer ajutorul

Bucură-te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate

Bucură-te, că ne deschizi comoara milostivirii

Bucură-te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 4-lea

Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi, din adâncul inimii, spun Celui născut de tine, Mântuitorul nostru: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaiete şi plânsul soţiilor şi mamelor, copiilor şi rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit, Stăpână, icoana ta prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere duhovnicească şi-ți grăiesc cu lacrimi unele ca acestea:

Bucură-te, mieluşeaua care ai născut Mielul Cel care a ridicat păcatele lumii

Bucură-te, potir ce pentru noi te umpli de bucurie din Izvorul cel fără de moarte

Bucură-te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde

Bucură-te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la tine

Bucură-te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi

Bucură-te, ceea ce potoleşti patimile cele izvorâte din beţie

Bucură-te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul tău

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 5-lea

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat nouă, o, împărăteasă a lumii, prea cinstita ta icoană pe care, văzând-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-i să-I aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând, Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem:

Bucură-te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la tine cu sârguinţă

Bucură-te, ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre

Bucură-te, ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea ta

Bucură-te, că împrejmuirile Moscovei au arătat slava minunilor tale

Bucură-te, comoară nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi în nevoi

Bucură-te, ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei

Bucură-te, bună ajutătoare a celor ce luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei

Bucură-te, apărătoare grabnică a drept credincioşilor celor ce trăiesc în lume

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 6-lea

Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana ta cea numită „Potirul Nesecat”, te rugăm cu lacrimi: O, Preacurată, izbăveşte-ne pe noi toţi de patima băutului fără de măsură, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară, pruncă dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă că într-un Potir Nesecat, precum te vedem zugrăvită în icoana „Potirul Nesecat” care este sortită ca, în chip tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De aceea, cu lacrimi îţi aducem aceste rostiri neîncetate:

Bucură-te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc

Bucură-te, că slava ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti

Bucură-te, că prin chipul tainic al Fiului în potir ne descoperi taina Dumnezeieştii Euharistihii

Bucură-te, ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte

Bucură-te, potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice

Bucură-te, că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei

Bucură-te, căci în bunătatea ta nemărginită nu lepezi nici pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi

Bucură-te, căci din milostivirea ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 7-lea

Vrând un oarecare om să-ţi mulţumească, Stăpână, Maica lui Dumnezeu pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta ta icoană, căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea, pentru aceasta, cu mulţumire, ți-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea:

Bucură-te, că eşti izvorul cel dătător de Viaţă al vindecării

Bucură-te, potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti

Bucură-te, râu de vindecare de-a pururea curgător

Bucură-te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre

Bucură-te, ceea ce cu mâinile tale ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei

Bucură-te, că primeşti darurile recunoştinţei

Bucură-te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi

Bucură-te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 8-lea

Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este tuturor celor necredincioşi să audă că la sfânta ta icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi însă, bineştiind cuvântul tău ce l-ai rostit către întâia icoană ce te înfăţişa, anume că:

„Harul Celui Ce s-a născut din mine şi al meu vor fi cu această icoană”, credem că şi din cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte harul Tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Toată nădejdea lor în tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate pe noi, păcătoşii, din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa preacuratului tău chip, îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor

Bucură-te, căci trimiţi ajutorul tău ceresc celor ce te cheamă

Bucură-te, ceea ce arăţi adâncimea milostivirii tale către toţi păcătoşii

Bucură-te, ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi

Bucură-te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie

Bucură-te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare

Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 9-lea

Toată firea cea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc o apărătoare şi ajutătoare prea puternică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţând pe cei credincioşi să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita descoperire a icoanei tale. Cu atât mai mult noi, păcătoşii, cu buzele noastre întinate, nu vom putea să aducem apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Însă, văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, îţi zicem:

Bucură-te, ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul tău chip

Bucură-te, că degrab ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări

Bucură-te, că îi ruşinezi pe cei ce nu te primesc pe tine

Bucură-te, că îi păzeşti de orice rău pe cei cad la tine

Bucură-te, ceea ce cu blânda ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre

Bucură-te, ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru tine şi pentru Fiul tău

Bucură-te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei

Bucură-te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana ta cea preaminunată pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul tău făcător de minuni şi primind lecuire, cu umilinţă să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la Tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta ta icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul Dătătorul bunătăţilor spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să îţi cântăm acestea:

Bucură-te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi

Bucură-te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, ceea ce prin curăţia ta cureţi întinăciunea noastră

Bucură-te, căci prin harul tău luminezi nemernicia noastră

Bucură-te, că îmbraci în nestricăciune stricăciunea noastră cea trupească

Bucură-te, ceea ce prin mijlocirea ta ne întăreşti în rugăciune;

Bucură-te, că întăreşti toată neputinţa noastră;

Bucură-te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 11-lea

Cântarea noastră, ce cu smerită dragoste şi cu osârdie o aducem ție, n-o trece cu vederea, Preacurată şi nu-ți întoarce faţa de la cei fără nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Făclie dătătoare de lumină te vedem, Preasfântă Fecioară, căci sfântul tău chip goneşte cu razele harului tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţii pe noi, cei ce cu credinţă îţi grăim acestea:

Bucură-te, căci prin acoperământul Tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite;

Bucură-te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti

Bucură-te, ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune

Bucură-te, că aduci lumină în cugetul cel întinat

Bucură-te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei

Bucură-te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică

Bucură-te, ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi

Bucură-te, că mântuieşti pe cei ce te cheamă în ajutor şi slăvesc numele tău

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 12-lea

Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin icoana ta, „Potirul Nesecat”, îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de suferinţa beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi de la tine, Preacurată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale dumnezeieşti, o, preamilostivă, şi vindecare deplină primind de la chipul tău făcător de minuni, Îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând minunile şi marea ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, te rugăm, Stăpână, mântuieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei care căutăm ocrotirea ta şi îţi zicem acestea:

Bucură-te, Ceea ce chemi pe toţi la înfrânarea de la beţie

Bucură-te, că prin roua milostivirii Tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului

Bucură-te, ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei

Bucură-te, ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor

Bucură-te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul

Bucură-te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet

Bucură-te, că îi smereşti pe cei trufaşi

Bucură-te, ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuirea

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 13-lea

O, Preamilostivă Maică a Preadulcelui nostru Domn Iisus Hristos, ascultă această rugăciunea a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii tăi (numele), ca să nu piară aceştia cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind prin tine, să-I aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! (Acest condac se citește de de trei ori.)

Apoi se citesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1:
Icosul 1

Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire, milostivire prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul.

Văzând noi pe aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:

Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns

Bucură-te, mirarea cea neîncetată a oamenilor

Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre

Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre

Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni

Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite

Bucură-te, împăcarea preaminunată a oamenilor cu Dumnezeu

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul 1

Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne eliberează de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă îţi aducem Apărătoare Preamilostivă.

Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ți cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Amin!

NEWSLETTER
Bucură-te de avantaje! Fii cu un pas înainte, află secrete pentru o viață mai bună.
Abonare la newsletter
URMARITI-NE
MODALITATI DE PLATA

Ramburs * euPlatesc * Transfer bancar
CUMPARATURI SIGURE
GoGetSSL Site Seal
Rating
4.89
© Copyright 2016 - 2021 Zodiacool SRL - Toate drepturile rezervate. Termene si conditiiSOLSALANPC
Produse in magazin

Cauta dupa cuvantul cheie dorit

Acest site folosește cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficului. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosesc site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica de Cookies.